PMUT – Podstawy multimediów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami technologii multimedialnych, w szczególności z tematyką przetwarzania, kompresji i analizy sygnałów wizyjnych i dźwiękowych. Przedmiot prowadzony wspólnie z Zakładem Elektroakustyki IRiTM.
prowadzący: dr inż Andrzej Buchowicz, dr inż. Grzegorz Galiński
więcej: USOS

TO – Technika obrazowa

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko pojętej techniki obrazowej, w szczególności z:

  • opisem światła i percepcją wrażeń świetlnych przez człowieka
  • zasadami działania przetworników elektrooptycznych (analizatorów i wyświetlaczy obrazów)
  • metodami kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych
  • technikami przetwarzania i analizy danych obrazowych

prowadzący: dr inż Andrzej Buchowicz, dr inż. Grzegorz Galiński
więcej: USOS

WMM – Wstęp do multimediów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami przetwarzania sygnałów i informacji w kontekście technologii multimedialnych. W ramach wykładu omawiana jest tematyka przetwarzania, kompresji, generacji i analizy sygnałów wizyjnych i dźwiękowych. Przedmiot prowadzony wspólnie z Zakładem Elektroakustyki IRiTM.

prowadzący: prof. dr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak
więcej: USOS

KODA – Kompresja danych

Celem wykładu jest omówienie podstaw teoretycznych oraz metod kodowania danych, zasad realizacji prostych algorytmów kompresji, przegląd współczesnych narzędzi i standardów, a także sformułowanie współczesnych paradygmatów kompresji. Zarys teorii obejmuje podstawy teorii informacji (modele, reguły kodowania i zniekształceń źródeł). Szczególny nacisk położono na analizę kodeków danych obrazowych. Studenci poznają m.in. algorytmy kodowania przedrostkowego, arytmetycznego, słownikowego, JPEG, JPEG2000, PNG, rodziny MPEG.
prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, profesor uczelni
więcej: USOS

MATMU – Matematyka w multimediach

Wykład obejmuje podstawy teoretyczne metod i algorytmów stosowanych w kompresji, rozpoznawaniu, indeksowaniu, zanurzaniu i modelowaniu obiektów multimedialnych. W efekcie studenci opanują podstawową wiedzę o modelach matematycznych leżących u podstaw standardów multimedialnych oraz uzyskają umiejętność programowania i stosowania modeli matematycznych w typowych aplikacjach multimedialnych.
prowadzący: prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek
więcej: USOS

GSN – Głębokie sieci neuronowe w mediach cyfrowych

Przedmiot dotyczy teorii i praktyki głębokich sieci neuronowych w kontekście ich aplikacji w mediach cyfrowych. Wykład obejmuje prezentację podstawowych jednostek obliczeniowych (w tym jednostek splotowych) i mechanizmów łączenia jednostek w bloki (w tym sekwencyjne, rezydualne) i w architektury (w tym auto-koder, u-net oraz sieć rekurencyjna) oraz elementy stochastycznej gradientowej optymalizacji funkcji kosztu i doboru funkcji kosztu. Omawiane aplikacje dotyczą m.in. filtracji sygnałowej, detekcji i rozpoznawania obiektów w obrazie i dźwięku, automatycznej adnotacji obrazu i dźwięku, modelowania 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, kompresji obrazu i dźwięku.
prowadzący: prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, mgr inż. Grzegorz Gwardys
więcej: USOS

ZPDS – Zarządzanie produktami data science

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów, których wynikiem są produkty wspomagane Sztuczną Inteligencją (SI), również określane produktami Data Science (DS). W ramach przedmiotu przedstawiane są najważniejsze metodyki projektowe obecne w realizacji produktów DS i ich ograniczenia w kontekście tego typu przedsięwzięć. Wyjaśniane są najważniejsze pojęcia dot. Zarządzania Produktem, koncepcja tworzenia produktów oraz Design Thinking. Istotnym zagadnieniem jest także rozumienie specyfiki produktów DS, które z jednej strony dają olbrzymie możliwości, z drugiej wymagają wrażliwości na specyfikę SI.
prowadzący: mgr inż. Grzegorz Gwardys
więcej: USOS

EADIR – Adaptive Image Recognition

Wykład obejmuje teorię i zastosowania adaptacyjnych technik przetwarzania obrazów, analizy obrazów i rozpoznawania wzorców do detekcji, klasyfikacji i indeksowania obiektów w obrazie. Prezentowane są algorytmy ekstrakcji cech wykorzystujące informacje o kolorze, teksturze, ruchu i kształcie obiektów. Dyskutowane są podstawowe techniki analizy dyskryminacyjnej i techniki lokalizacji obiektów. Projekty dotyczą generycznych aplikacji, takich jak: rozpoznawanie twarzy, detekcja w obrazie tablicy rejestracyjnej samochodu, rozpoznawanie cyfr, segmentacja słów oraz wyszukiwanie obrazów na podstawie deskryptorów koloru określonych w standardzie MPEG-7.
przedmiot prowadzony w języku angielskim
prowadzący: dr inż, Xin Chang, prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek
więcej: USOS

SYGSY – Sygnały i systemy

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teorią i aspektami praktycznymi analizy i przetwarzania sygnałów jednowymiarowych w dziedzinie czasu i częstotliwości, jak również podstawami przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz filtracją analogową i cyfrową.
prowadzący: dr hab. inż. Kajetana Snopek
więcej: USOS

PROZE – Programowanie zdarzeniowe

Przedmiot ma zapoznać słuchaczy ze środowiskiem języka Java oraz przedstawić zdarzeniową metodykę tworzenia aplikacji interaktywnych i wielowątkowych. Ćwiczenia praktyczne obejmują zaprojektowanie i oprogramowanie przykładowej gry, także z możliwością grania w sieci. Zakłada się znajomość metodyki obiektowej.
prowadzący: dr inż. Krystian Ignasiak
więcej: USOS

OPA – Obiektowe programowanie aplikacji współbieżnych i sieciowych

Wykład dotyczy programowania obiektowego w języku Java z naciskiem na wykorzystanie go w programowaniu aplikacji sieciowych (rozproszonych) w architekturze klient-serwer, współbieżnych i multimedialnych. Celem przedmiotu jest opanowanie zaawansowanych technik programistycznych związanych z komunikacją sieciową oraz zapoznanie z niestandardowymi pakietami języka, mającymi zastosowanie w aplikacjach multimedialnych; nauczenie praktycznego wykorzystania Javy w programowaniu aplikacji multimedialnych.
prowadzący: dr inż. Krystian Ignasiak
więcej: USOS

PRM1T – Podstawy programowania 1

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących programowania systemów komputerowych i zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami stosowanymi w programowaniu z naciskiem na samodzielne rozwiązywanie problemów programistycznych. Głównym narzędziem programistycznym służącym ilustracji omawianych technik będzie język Python, niektóre zagadnienia zostaną zilustrowane przykładami w języku C.
prowadzący: dr inż. Andrzej buchowicz
więcej: USOS

PRM2T – Podstawy programowania 2

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie obiektowego paradygmatu programowania na tle innych paradygmatów wraz z doskonaleniem wiedzy i umiejętności zdobytych na przedmiocie „Podstawy programowania 1” (PRM1T).
prowadzący: dr inż. Krystian Ignasiak
więcej: USOS

PIU – Projektowanie interfejsu użytkownika

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami projektowania interfejsów użytkownika współczesnych aplikacji, zarówno dla środowisk mobilnych jak i desktopowych, na tle zagadnienia doświadczenia użytkownika (user experience).
prowadzący: dr inż. Krystian Ignasiak
więcej: USOS

Przedmioty realizowane przez Pracownię CPSP

więcej informacji na stronie Pracowni